Regulamin

§1. Definicje.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Fundacja Centaurus – Fundacją Centaurus z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wałbrzyska nr 6-8, 52-314 Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000257551, Regon 020319750, NIP 8982093147;
 • hasło – hasło do konta kupującego otrzymane podczas rejestracji;
 • informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów lub wizerunku sprzedającego z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów;
 • kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia (w tym również konsument);
 • kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1145, z późn. zm.);
 • konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • konto (konto kupującego) – podstrona serwisu sklepu, w ramach której kupujący ma możliwość dostępu i modyfikacji wprowadzonych przez siebie danych;
 • login – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do konta, ustalany samodzielnie przez kupującego podczas procesu rejestracji;
 • regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
 • rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego na stronie przez sprzedawcę na stronie www sklepu;
 • siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu (w szczególności: epidemie i pandemie, strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, powodzie, pożary, trąby powietrzne);
 • sklep internetowy (sklep, portal) – serwis internetowy dostępny pod adresem chrapamimalowane.pl za pośrednictwem którego kupujący może kupić towary stanowiące własność sprzedawcy;
 • sprzedawca/sprzedający – Fundusz Fundacji Centaurus z siedzibą we Wrocławiu,Wałbrzyska nr 6-8, 52-314 Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego (podmiot wpisany również w rejestrze przedsiębiorców) w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278299, REGON: 140974200, NIP: 8943068607;
 • strona/strony – sprzedawca i kupujący;
 • środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 • towar – rzeczy ruchome oraz oferowane przez sprzedającego za pośrednictwem sklepu;
 • umowa kupna – sprzedaży (umowa) – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy sprzedawcą a kupującym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w tym w odniesieniu do konsumentów umowa zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. oprawach konsumenta (Dz. U. z 2020 poz. 287, z późn. zm.);
 • ustawa o świadczeniu usług – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr z 2020 poz. 344);
 • ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 poz. 287);
 • zamówienie – oświadczenie woli kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego.

§2. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania przez sprzedawcę sprzedaży towarów jako odpłatna działalność pożytku publicznego za pośrednictwem sklepu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 2. Całkowity dochód ze sprzedaży towarów przez sprzedawcę przeznaczony jest na cele statutowe Fundacji.
 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług.
 4. Kupujący posiadają dostęp do towarów za pośrednictwem sklepu.
 5. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć kupującemu towar bez wad.
 6. Sprzedawca oraz kupujący zobowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu.
 7. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach sklepu i/lub podczas dokonywania zamówienia.
 8. Sprzedawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę portalu osobie trzeciej (podwykonawstwo) bez informowania o tym kupujących.

§3. Informacje handlowe na portalu.

 1. Informacje handlowe przekazywane są przez sprzedającego.
 2. Informacje handlowe o towarach podane na portalu – w szczególności ich opisy oraz ceny – stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez kupującego (dot. konsumenta) woli związania się umową na odległość sprzedawca informuje kupującego w sposób jasny i zrozumiały na adres e-mail podany przez kupującego o:
  • głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
  • swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
  • adresie sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się ze sprzedawcą;
  • adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;
  • łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – oobowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę sprzedający ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;
  • kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, wprzypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
  • sposobie i terminie zapłaty;
  • sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez sprzedawcę oraz stosowanej przez sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
  • sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do tej ustawy;
  • kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
  • obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez sprzedawcę uzasadnionych kosztów zgodnie z §5 ust. 12 regulaminu, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta;
  • braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie §5 ust. 13 regulaminu lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
  • obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia towaru bez wad;
  • istnieniu i treści gwarancji i posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
  • kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2070, z późn. zm.) oraz sposobie zapoznania się z nim;
  • czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
  • minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
  • wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;
  • funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
  • mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym ioprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
  • możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
 4. Sprzedawca ma obowiązek przekazać konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy.
 5. Potwierdzenie o którym mowa w ust. 4 obejmuje:
  • informacje, o których mowa w ust. 3, chyba że sprzedawca dostarczył konsumentowi te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem umowy;
  • informację o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

§4. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży.

 1. Rejestracja w ramach portalu następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na portalu po wypełnieniu odpowiednich rubryk tego formularza.
 2. Kupujący dokonuje rejestracji ustalając login i hasło dostępu do konta.
 3. W celu zawarcia umowy sprzedaży kupujący dokonuje na portalu wyboru towaru i składa zamówienie ze wskazaniem danych kupującego (imię, nazwisko, firma), adresu e-mail, miejsca dostawy oraz sposobu płatności, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane kupującemu komunikaty lub informacje.
 4. Po sporządzeniu zamówienia, kupującemu prezentowane jest zbiorcze zestawienie zamówienia zawierające wybrane towary oraz wprowadzone dane – do akceptacji.
 5. Po dokonanej akceptacji i dokonaniu płatności – w rozumieniu ust. 12 – za towar zamówienie przekazywane jest do realizacji.
 6. Informację ze złożonego zamówienia przesyłane są kupującemu na wskazany przez niego adres e-mail. Kupujący otrzymuje informacje określone w §3 ust. 3.
 7. Z zastrzeżeniem ust. 9-11, umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez kupującego zamówienia oraz dokonania zapłaty za zamówiony towar.
 8. Zakupienie towaru możliwe jest po akceptacji niniejszego regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla realizacji umowy.
 9. Jeżeli umowa zawierana na odległość, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, nakłada na konsumenta obowiązek zapłaty, sprzedawca informuje konsumenta w sposób jasny i widoczny, bezpośrednio przed złożeniem przez konsumenta zamówienia, informacji, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, 5, 16 i 17 powyżej.
 10. Konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Jeżeli do złożenia zamówienia używa się przycisku lub podobnej funkcji, oznacza się je w łatwo czytelny sposób słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania.
 11. Nie spełnienie przez strony wymagań określonych w ust. 9 lub 10 powoduje niezawarcie umowy kupna – sprzedaży.
 12. Datą zapłaty za zamówiony towar jest dzień zaksięgowania środków na rachunku sprzedawcy.
 13. Zakupiony towara zostaną przekazane do realizacji sprzedającemu po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sprzedającego.
 14. Sprzedający dostarcza zakupiony towar transportem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej własnym, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na zasadach i w terminach określonych w informacji handlowej. Ewentualne koszty dodatkowe tj. koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane w czasie składania Zamówienia.
 15. Informacja o dostępności towaru jest zapewniana każdorazowo przy danym towarze na portalu.
 16. W celu realizacji umowy sprzedaży kupujący zobowiązany jest do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających realizację umowy.

§5. Uprawnienie do odstąpienia od umowy (dot. konsumenta).

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 8, 9, i 13 poniżej.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • dla umowy, w wykonaniu której sprzedający wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
 3. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 4. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  1. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez sprzedawcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1. Jeżeli konsument został poinformowany przez sprzedawcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.
  2. Konsument może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do regulaminu.
  3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
  4. Zwrotu płatności dokuje się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  5. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
  8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.
  10. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wykonania usługi zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
   • o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli;
   • w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   • zawartej w drodze aukcji publicznej;
   • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§6. Tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli zarówno działalność sklepu jak i towary i przewidziane w niniejszym regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie kupującego oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Reklamacje składa się w terminie do 14 dni od dnia ujawnienia przyczyny reklamacji.
 4. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 5. Jeżeli sprzedający nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 4, uważa się, że uznał reklamację.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail kupującego.
 7. Do postępowania reklamacyjnego stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące rękojmi za wady oraz roszczeń sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej (art. 556-5764 K.c.).
 8. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

§7. Odpowiedzialność.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym oraz środkach komunikacji elektronicznej z którego korzysta kupujący, a które uniemożliwiają kupującemu poprawne korzystanie z portalu i oferowanych za jego pośrednictwem towarów.
 2. Kupujący jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z portalu sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym a portalem.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • utratę przez kupującego danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie sprzedawcy;
  • skutki korzystania z portalu w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami;
  • szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym;
  • za niedostępność portalu z powodu siły wyższej, a także działań lub zaniechań kupującego oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania kupujący ponosi odpowiedzialność.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług na portalu w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw kupującego.

§8. Dane osobowe.

 1. Dane przetwarzane przez sprzedawcę takie jak imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu czy adres e-mail, to tzw. zwykłe dane osobowe. Ich przetwarzanie następuje w celu realizacji zawartej umowy (np. w celu realizacji zamówienia i wysłania produktu do kupującego) na podstawie uprzednio udzielonej przez klienta zgody oraz w celu przekazywania informacji dotyczących działalności statutowej Fundacji Centaurus.
 2. Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, iż:
  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundusz Fundacji Centaurus z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wałbrzyska nr 6-8, 52-314 Wrocław, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego (podmiot wpisany również w rejestrze przedsiębiorców) w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278299, REGON: 140974200, NIP: 8943068607;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@kancelarie-warszawa.com.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora,
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia lub zrealizowania umowy.
 • 9. Informacje marketingowe i newsletter.
 1. Kupujący może wyrazić zgodę na przesyłanie na jego adres e-mail i numer telefonu informacji marketingowych lub newsletter sprzedającego.
 2. Zgoda wyrażana jest przez kliknięcie w odpowiednim miejscu formularza o treści:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od Fundacji Centaurus i Fundacji Fundusz Fundacji Centaurus informacji handlowych i marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od Fundacji Centaurus i Fundacji Fundusz Fundacji Centaurus informacji zawartych w newsletter zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

– lub treści formularza o równoznacznym znaczeniu.

 1. Wraz z wyrażeniem zgody na adres e-mail kupującego zostaje wysłana automatycznie wygenerowana wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu na link przez kupującego adres e-mail zostanie aktywowany w bazie mailingowej.
 2. Kupujący może w każdym czasie odwołać wyrażoną zgodę.

§10. Postanowienia końcowe.

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 2. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego regulaminu.
 4. Brak wykonania świadczenia niepieniężnego z powodu wystąpienia siły wyższej nie stanowi podstawy dla wysuwania roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne, chyba że strona, której siła wyższa dotyczy, zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej strony o wystąpieniu takich okoliczności.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie.
 7. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na portalu.
 8. Aktualny regulamin jest publikowany na portalu oraz dostarczany nieodpłatnie kupującemu (na adres poczty elektronicznej) na każde jego żądanie.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl